Tallers per a infants

Taller d'expressió dramàtica

L’àrea d’expressió dramàtica assegura un procés en què s’involucra les sensacions amb les emocions, els afectes amb el intel·lecte: en tot entrenament artístic es comprometen la percepció, el pensament i l’acció, desencadenant mecanismes que expressen diferents capacitats, entre les quals destaca, sens dubte, la capacitat creadora.

El marc de l’expressió dramàtica s’inscriu en l’educació entesa com  «activa», on el propòsit no és formar actors professionals, sinó utilitzar el teatre com a vehicle de creixement individual i de grup. L’expressió dramàtica és una activitat que s’encarrega amb encert de formar en profunditat éssers humans, oferint-los una consciència de si i de les seves pròpies possibilitats, ensenyant-los a comunicar-se, incitant-los a conviure, incitant-los a ser ells mateixos…

La creació no és una intuïció momentània: ella implica un procés en profunditat. Es tracta d’aprendre una pedagogia que contingui “al descobriment”, “a la novetat”, de tal manera que la creativitat es converteixi al mateix temps, en objecte primari del procés d’aprenentatge de l’individu.

L’objectiu de l’aprenentatge del teatre és, llavors, que a través del món del teatre l’alumne pugui ser autèntic, conèixer els seus propis secrets corporals, constituir-se com un ésser creatiu… i per aconseguir-ho proposo una educació integral que es constitueixi en els nens com la modalitat quotidiana de relació amb la realitat, amb ells mateixos i amb els seus semblants, respectant les diverses formes d’aprendre que cada un és capaç de desenvolupar, els seus temps, necessitats i fomentant la seva capacitat creativa.

Estructura general

La programació que presento a continuació es divideix en diversos apartats de tècniques d’expressió dramàtica, incloent també, la possibilitat d’aplicació de tals tècniques a un petit muntatge-espectacle.

1. Sessions dedicades a exercicis i a tècniques expressives en general.

En aquest primer grup els exercicis segueixen un mètode progressiu; és a dir, els exercicis més senzills es troben al principi i es tornen més complexos a mesura que s’avança, ja que la dramatització és un procés que exigeix el coneixement d’unes tècniques que s’aprenen progressivament.

Ordre dels apartats:

1.1 Exercicis de situació i presa de contacte.
1.2 Exercicis de respiració, relaxació i concentració.
1.3 Exercicis d’expressió corporal.
1.4 Improvisacions.
1.5 Dramatitzacions.
1.6 Devolució (avaluació del succeït durant la jornada de treball)

2. Sessions dedicades a preparar un muntatge teatral i aplicar les tècniques apreses en les altres sessions.

Ordre dels apartats:

2.1 Procés de creació del text dramàtic
2.2 Procés de muntatge i posada en escena
2.3 Fase del muntatge:

. Repartiment de papers als actors.
. Repartiment de funcions
. Posada en escena
. Planificació dels assaigs
. Representació

Temporalització i preus

Aquesta és una possible manera d’organització de la matèria Teatre (expressió dramàtica) al llarg d’un curs escolar:

Setembre – Octubre – Novembre
Inici de les classes i primers contactes amb els alumnes.
Aplicació i valoració d’un primer bloc d’exercicis d’expressió dramàtica.
Assistència a un espectacle teatral. (depenent la viabilitat de la sortida)

Gener – Febrer – Març
Aplicació i valoració d’un segon bloc d’exercicis i tècniques.
Inici de les sessions de muntatge.

Abril – Maig – Juny
Sessions dedicades al muntatge.
Representacions teatrals.
Filmació en vídeo de les representacions.
Valoració col·lectiva amb el grup de les activitats dutes a terme durant el curs.

Hores: 1,30h. setmanals
Preu Trimestral per alumne: 90€

Horari: 16:30 a 18 h.

Dia: Depén de la disponibilitat de l’espai per treballar